2019. augusztus 17. szombat. Ma Jácint, holnap Ilona ünnepli a névnapját.

   

Pályázati felhívás – EFOP-3-9-2-16

Sajobabony

Sajóbábony Város Önkormányzata

Tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16 – Humán kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében című pályázat keretében

 

 

1. A pályázat célja

Az EFOP 3.9.2 Ösztöndíjrendszer célja a sajóbábonyi gyermekek és fiatalok iskolarendszerben folytatott tanulmányainak anyagi támogatása, ezen keresztül tanulmányi eredményeik javításának ösztönzése. Sajóbábony város fiataljai helyben való boldogulásának elősegítése, a település népességének megtartása.

2. A pályázattal kapcsolatos általános feltételek

A pályázatra sajóbábonyi lakóhellyel rendelkező általános iskolai felső tagozatos tanulmányokat folytató diákok jelentkezhetnek. Jelentkezésüket szüleik vagy más törvényes képviselőik által nyújthatják be a támogató szervezet felé.

3. Ösztöndíjra jogosultak köre

Tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a hátrányos helyzetű tanuló, aki általános iskolába jár, az iskola első négy osztályát elvégezte és a 2018/2019-es tanévben tanulmányait megkezdte. A jogosultság feltétele továbbá, hogy a tanuló előző tanévi tantárgyi átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van, valamint a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezik, előző tanévi igazolatlan hiányzásainak száma nem haladja meg a 20 órát és egyéb ösztöndíj programban nem részesül.

Egyéb előnyt jelentő szempont:

  • iskolán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolása (kulturális-, sport-, társadalmi tevékenység)

4. Az ösztöndíj összege 10 000Ft/ hó

5. Az ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

  • hátrányos helyzet igazolása
  • iskolalátogatási igazolás,
  • a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat
  • lakcímkártya másolata
  • nyilatkozat arról, hogy más ösztöndíjban nem részesül

A 2018/2019. tanévekben szeptember 1-től augusztus 31-ig történik az ösztöndíj folyósítása.

Az ösztöndíj tanévenként felülvizsgálatra kerül, ezért új pályázat benyújtása szükséges.

6. A pályázat benyújtásának módja, határideje

Az ösztöndíj megállapítására pályázatot  – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával, a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő 2018.10.01-től  2018.10.31-ig nyújthatja be. A nyomtatvány Sajóbábony Város Önkormányzatán (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.), hivatali ügyfélfogadási időben dr. Jelcs Zita, igazgatási ügyintézőnél.

A pályázatot postai úton vagy személyesen Sajóbábony Város Önkormányzatánál kell benyújtani.

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. A borítékra kérjük ráírni: EFOP 3.9.2 – ösztöndíj

Személyesen, Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. szám alatt dr. Jelcs Zita, igazgatási ügyintézőnél nyújthatják be.

A pályázatot legkésőbb 2018. 10. 31-ig kérjük postára adni vagy személyesen a fenti címen leadni.

7. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)   hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)  hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c) hozzájárul ahhoz, hogy a tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

8. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat szakmai bizottság bírálja el 2018. december 13-ig:

a) az elbíráló bizottság a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatok ellenőrzése és elbírálása során, a bizottság által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok elbírálási határidejét. A bizottság hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása a 3. pontba foglalt feltételek alapján történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) a határidőn túl benyújtott pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

e) ha a támogatásra jogosult pályázatok száma a 2018/2019. tanévben meghaladja a 5 db-ot, az Önkormányzat rangsort állít fel. Előnyben részesíthető pályázatok:

elsősorban, ha a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,2 felett van;

másodsorban, ha a pályázó tanuló halmozottan hátrányos  helyzetű (HHH);

továbbá, ha a tanuló iskolán kívüli tevékenységekben való részvételt igazol

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről.

9. Értesítés a pályázati döntésről

A bíráló bizottság a meghozott döntéséről és annak indokáról 2018. december 17-ig, levélben értesíti a pályázókat.

10.A pályázók értesítési kötelezettségei

A pályázó köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

  • tanulmányok halasztása;
  • tanulmányok helyének megváltozása;
  • tanulmányi státusz változása;
  • személyes adatainak változása.

(Levelezési cím: Sajóbábony Város Önkormányzata, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.)

A pályázó 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító önkormányzat részére visszafizetni.

A pályázó lemondhat a megítélt támogatásról, amit kezdeményezhet lemondó nyilatkozat benyújtásával, postai úton, ajánlott levélként megküldi Sajóbábony Város Önkormányzatának címére. A lemondó nyilatkozat beküldésével a pályázó a nyertes ösztöndíjpályázatot megszünteti.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

Kelt, Sajóbábony, 2018. szeptember 26.

 

dr. Szilva István sk.

polgármester

logo