2019. április 18. csütörtök. Ma Andrea, Ilma, holnap Emma ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – óvodai beiratkozás

 

szivarvany-iras-nelkulSajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang Tagóvodája vonatkozásában a 2019/2020-as nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

2019. április 23. (kedd) 08.00-16.00

2019. április 24. (szerda) 08.00-16.00

A beíratás helye:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha

3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

Az óvoda felvételi körzete:

Sajóbábony Város teljes közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang Tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Az óvodában a 2019/2020-es nevelési év 2019. szeptember hó 1. napjától 2020. augusztus hó 31. napjáig tart.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja:

2019. szeptember 1.

 Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2019. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon gyermekek számára, akik 2018. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

 

Az óvodavezető 2019. május hó 30. napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

Sajóbábony, 2019. március 06.

Király Gáborné sk.

jegyző