Akadálymentes változat

2020. szeptember 27. vasárnap. Ma Adalbert, holnap Vencel ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – óvodai beiratkozás

Sajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájába a 2020/2021-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

 

2020. április 27. (hétfő) 08.00-16.00

2020. április 28. (kedd) 08.00-16.00

A beíratás helye:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

Az óvoda felvételi körzete:

Sajóbábony Város teljes közigazgatási területe

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.

A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Az óvodában a 2020/2021-es nevelési év 2020. szeptember hó 1. napjától 2021. augusztus hó 31. napjáig tart.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja:

2020. szeptember 1.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2020. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését. Az Oktatási Hivatal a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet 20. § (1b) bekezdése alapján figyelemmel kíséri a szülők ezen, kötelezettségének a teljesítését, melynek elmaradása esetén bejelentésre, vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Azon gyermekek számára, akik 2020. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

 Az óvodavezető 2020. május hó 30. napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

 

Sajóbábony, 2020. március 17.

 

Király Gáborné sk.

jegyző