2019. április 18. csütörtök. Ma Andrea, Ilma, holnap Emma ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – talajterhelési díjfizetési kötelezettség

SajobabonyTájékoztatom, hogy a környezetterhelési díjtól szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 11.§-a, valamint az Önkormányzat Képviselő Testületének talajterhelési díjról szóló 15/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete értelmében talajterhelési díjat köteles fizetni az a kibocsátó, aki a szennyvízcsatornára nem köt rá.

A díj mértékét a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált, vagy átalány alapján meghatározott és vételezett víz mennyisége határozza meg.

A talajterhelési díj mértékének kiszámítása a 2018. évben felhasznált vízmennyiség alapján történik a törvényben meghatározottak szerint. 1.200.-Ft/m3

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.)  KvVM rendelet melléklete alapján Sajóbábony  felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott víz mennyisége. A talajterhelési díj összegét a Törvény 12. § (2) bekezdése szerint megállapított díjalap, az ugyanezen törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott egységdíj, és a területérzékenységi szorzó (Sajóbábony közigazgatási területén egységesen 1,5) szorzata határozza meg, ezek alapján:

Fizetendő éves talajterhelési díj= éves vízfogyasztás x 1.200 Ft/m3 x 1,5.

A Törvény által meghatározott talajterhelési díj jelenleg Sajóbábonyra vonatkozóan 1.800, – Ft/m3.

Az önkormányzati rendelet alapján a kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os kedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

  • családban élő esetén a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a tárgy évben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének: a nyugdíjminimum 200%-át (57.000,- Ft)
  • egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250%-át (71.250,- Ft)

A kedvezmény érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásához csatolni kell a rendelet 3. számú mellékletben szereplő nyilatkozatot (mellékelve).

  • Mentesül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól az a 65. életévét a tárgyév január 1-én betöltő egyedül élő személy, akinek a nettó átlagos jövedelme a tárgy évben nem éri el a nyugdíjminimum 250%-át. (71.250,- Ft)

A mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 4. mellékletében szereplő nyilatkozatot (mellékleve).

A kedvezményeket, mentességeket magánszemélyek vehetik igénybe és kizárólag személyenként egy ingatlan után!

Kérem, hogy a díjfizetési kötelezettségének a csatolt befizetési postautalványon a bevallás benyújtásával egy időben szíveskedjen eleget tenni.

A bevallást a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani, melynek leadási és a díj megfizetésének határideje: 2019. április 1. napja

 Felhívom figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 220. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettségnek a megszegése miatt a természetes személy adózót kettőszázezer forintig, nem természetes személy adózót ötszázezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja.

(2) A kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása.

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a bevallási kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget, ellenkező esetben Adóhatóságunk mulasztási bírságkiszabását rendeli el.

 Amint a tájékoztatóból kiderül, a talajterhelési díj jóval drágábbá teszi a felhasználó számára a szennyvízkezelést, ezért minden ingatlantulajdonos érdeke az, hogy rákössön a szennyvízhálózatra!

  

Sajóbábony, 2019. március 7.

 

Király Gáborné

                                                                                                     jegyző