Akadálymentes változat

2020. augusztus 5. szerda. Ma Krisztina, holnap Berta, Bettina ünnepli a névnapját.

   

Tájékoztatás – szigorúan korlátozott terület kibővítése afrikai sertéspestis miatt

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

HATÁROZAT

Az Országos Főállatorvos vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis betegség elsődleges előfordulása miatt a határozatom 1. számú mellékletében felsorolt, a 2. számú mellékletében térképen ábrázolt vadászatra jogosultak teljes területén

a vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis miatt a szigorúan korlátozott területre (SZKT) vonatkozó hatósági korlátozó intézkedéseket rendelem el az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában előírtak szerint .

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a kialakult járványügyi helyzetre, az ASP vírusának megállapított elterjedésére tekintettel a 658300, 658401, 658402, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659602, 660200, 660400, 660501, 660502, 660800, 657400, 657500, 657900, 652000, 651100, 652100, 651000, 651200, 651900, 654202, 654201 és a 652200 kódszámú vadgazdálkodási egységek teljes területét SZKT besorolású vadászterületté minősítette a fenti számú Orszá os Főállatorvosi Utasítás. A korábbi 25 db SZKT területbe sorolt Vadásztársaságot is figyelembe véve, jelenleg 52 db az ún. SZKT területbe sorolt vadásztársaságok száma megyénkben.

Az ASP vaddisznók közötti előfordulása miatti országos kockázati besorolás alapján, jelen állapot szerint, a Szigorúan Korlátozott Területi (SZKT) besorolás a határozatom 3. számú melléklete szerint felsorolt összes települést érinti. A fent hivatkozott Országos Főállatorvosi Utasításban csak az újonnan SZKT besorolásba került vadászterületek szerepelnek.

Főosztályunk által f. év szeptember 3-án kiadott, BOI/01/52-281/2019. sz. határozat szerint B-A-Z megye teljes területe már ASP szempontjából fertőzött területté lett minősítve, melyen belül 25 vadásztársaság területe minősült a jelen határozat kiadásáig SZKT területnek. Az említett főosztályi határozatban bevezetett/felsorolt járványügyi korlátozó intézkedések a fertőzött területen, ill. a régebbi SZKT-n belül továbbra is érvényben maradnak, az úi SZKT besorolású területen (27 db vadásztársasáq) az alábbi hatósági, korlátozó intézkedéseket rendelem el az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/275/2019. sz. utasítása alapján.

1 , A Szigorúan Korlátozott Területen (továbbiakban: SZKT) belül minden választott (8 hét feletti) sertést egyedileg tartósan meq kell jelölni, a jelölést állami költségen kell végrehajtani. A jelöléshez használt egyedi azonosítókat a HJK-nak kell a járási főállatorvos útján az aktív közreműködésre

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

3525 Miskolc, Vologda u.i , Telefon: (36-46) 795-870 Fax: (36-46) 795-868 elelmiszer@borsod.aov.hu

kötelezett számára biztosítani. A jelölt sertésekről felvett nyilvántartást az állattartónál, a járási főállatorvosnál, valamint a HJK-ban is meg kell őrizni.

2, Valamennyi elhullott sertésből mintát kell venni és meg kell vizsgálni afrikai sertéspestis kimutatása céljából az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatával kiadott mentesítési tervben leírt részletes szabályok szerint.

3, A sertéstartó gazdaságba nem vihető be, vagy azt nem hagyhatja el sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi.

4., A sertéstelepek személyforgalmát a lehető legminimálisabbra kell korlátozni. Aki a sertéstelepekre be- vagy onnan kilép, köteles betartani az ASP-vírus elhurcolásának megelőzésére hozott hatósági intézkedéseket. A vaddisznóval érintkezett személyek csak átöltözés és fertőtlenítés után mehetnek sertéstartó gazdaságba. Tilos a sertéstartó telepre bevinni a kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve minden olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával. Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések közeiébe mentek, vagy velük érintkezhettek.

5., Az SZKT területén tilos a vaddisznók egyéni és társas vadászata. A vaddisznóktól eltérő állatfajok esetében az egyéni és társas vadászatokat fel kell függeszteni.

A diagnosztikai kilövések közül csak az egyéni diagnosztikai vaddisznó kilövések engedélyezettek, a vaddisznók csoportos diaqnosztikai kilövése az SZKT területén belül tilos!

6., Egyéni vadászatot — minden vadászható állatfaj tekintetében, a vaddisznó kivételével – csak Járványvédelmi Vadászképzésen részt vett és ott eredményes vizsgát tett vadász folytathat. Az a vendég- és bérvadász, aki a Járványvédelmi Vadászképzés eredményes elvégzését igazolni nem tudja, az SZKT területén csak az e képzést eredményesen elvégzett helyi vadász kíséretében vadászhat. A fertőzött területen a vaddisznó állomány gyérítését a Mentesítési Terv 2.2.2.4 pontjában meghatározott diagnosztikai kilövéssel kell végrehajtani.

7., Társasvadászatokat – minden vadászható állatfaj vonatkozásában, a vaddisznó kivételével – az első megállapítást követően — tekintet nélkül az első megállapítás óta eltelt időre — a HJK vezetője engedélyezheti, amennyiben az SZKT-ról rendszeresen történik mintaküldés elhullott vaddisznókból virológiai vizsgálat céljára az ASP Mentesítési Terv 8. függeléke szerint. A kérelmet a vadászatra jogosultnak a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 5 munkanappal — a HJK vezetője által meghatározott módon – kell írásban benyújtania. A kérelemben minden esetben a Mentesítési Terv 7. függelék 1.1. pontjában foglalt adatokat — a zsigerelés helyének GPS koordinátáinak és az elejtett vaddisznók várható számának kivételével — az egyéb állatfajok vonatkozásában is meg kell adni, és az időközben esetleg bekövetkezett változásokról a vadászat tervezett időpontja előtt legalább 72 órával írásos tájékoztatást kell adni. További feltétel, hogy vadászterület illetékes tájegységi fővadászának szakvéleménye alapján a területileg illetékes vadászati hatóság hozzájárulását adja a társas vadászat megtartásához a vadászatra kijelölt területen. Az engedélyben (és a hozzájárulásban is) szerepelnie kell, hogy

  1. a vadászatra kijelölt terület térbeli kiterjedése nem haladja meg a 300 hektárt;
  2. a vadászatra kijelölt területen vaddisznó búvó- vagy élőhely nincs;
  3. a vadászatra kijelölt területen belül vaddisznó jelenlétére utaló egyéb jel sincs;
  4. a vadászat lefolytatása várhatóan semmilyen zavarást nem okoz a vaddisznóállományban.

8., Az SZKT-n belül azonnal meg kell kezdeni az elhullott vaddisznók szervezett keresését, amelyet az ASP Mentesítési Terv 1. függelékben foglalt részletes szabályoknak megfelelően kell végrehajtani. A vadásztársaságoknak a 8. függelékben leírtak szerint kell az elhullott vaddisznó mintaszámot a vaddisznók becsült létszámának függvényében teljesíteni, azaz várhatóan a létszámarányosan elhullott vaddisznókból kell mintát küldeni egy vadászati évben (elvárt mintaszám). Az SZKT-n és a fertőzött terület többi részén az elvárt mintaszám teljesítése kötelező, Az elvárt mintaszámba a gépjármű ütközés következtében, a helyszínen elhullott egyedek nem tartoznak bele, de ez nem érinti azt a szabályt, hogy a gépjármüütközés miatt elhullott egyedekből is kötelező a mintaküldés.

9., Az SZKT megszüntetést a Helyi Járványvédelmi Központ HJK) akkor kezdeményezheti, ha legalább 6 hónapja nem fordult elő új ASP eset vaddisznókban az SZKT területén és ezt a tényt a területről származó vaddisznók virológiai vizsgálata alátámasztja. Az SZKT megszüntetését az országos főállatorvos rendeli el az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) javaslata alapján.

10., Az érintett települések jegyzőjének, illetve az illetékes járási hivatal vezetőjének a bevezetett, ill. módosított hatósági korlátozó intézkedésekről a lakosságot tájékoztatni kell, a jelen határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

E határozat rendelkezései azonnal végrehajtandóak.

A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, az a közléssel végleges, azonban a közlésétől számított 30 napon belül — jogszabálysértésre hivatkozással — a Miskolci Törvényszékhez (3525 Miskolc, Dózsa György út 4.) címzett keresetlevéllel közigazgatási per kezdeményezhető. A keresetlevelet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz (3525 Miskolc, Városház tér 1 .), mint elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez kell benyújtani négy példányban.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyü gazdálkodó szervezet az úrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be.

A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke: 30.000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illeték feljegyzési jog illeti meg, az illetéket utólag, a bíróság felhívására kell megfizetni.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény megvalósulására halasztó hatálya nincs, azonban a keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztése kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének a kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha a perben álló felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

INDOKOLÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Kazincbarcika térségében, a szlovák-magyar határ mentén és a Tisza menti települések közigazgatási területén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága vaddisznókból afrikai sertéspestis vírust mutatott ki az elmúlt hónapokban, több esetben. A Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport 2019. december 19-én tartott ülésén hozott javaslata alapján az SZKT területének a bővítése vált szükségessé.

A fertőzött területen belül az Országos Főállatorvos 2019. december 20-án kelt, ÉFHÁT/275/2019. számú döntésének 4. pontja szerint újabb kiterjedésü Szigorúan Korlátozott Területet (továbbiakban: SZKT) jelölt ki a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői Csoport fenti javaslata alapján.

Fentiekre tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megye eddig fertőzöttnek nyilvánított vadászterületei közül a rendelkező részben felsorolt Vadásztársaságok területét kellett Szigorúan Korlátozott Területté nyilvánítani.

Az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003 (VII.22.) FVM rendelet 15. S (2) és (3) bekezdése és az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/186/2019 számú utasításában leírtak szerint a vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis elsődleges előfordulása miatt meghoztam a rendelkező részben elrendelt intézkedéseket. Az Országos Főállatorvos fenti számú utasításában azonnali intézkedéseket rendelt el, mely során meghatározta a korlátozás alá eső területek mértékét, a fertőzött területek nagyságát és ezen belül B-A-Z megye vonatkozásában a Szigorúan Korlátozott Terület kiterjesztését is. Ennek figyelembe vételével a rendelkező részben leírt, a határozatom 1. mellékletében felsorolt vadászatra jogosultak teljes területére terjesztettem ki a Szigorúan Korlátozott Területre vonatkozó kiegészítő korlátozó intézkedéseket, mely a határozatom 3. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási területét foglalja magába.

Az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatával kiadott Mentesítési Terv 2.2 fejezetében határozza meg a Fertőzött Területen belül a Szigorúan Korlátozott Területre vonatkozó hatósági korlátozó intézkedéseket, míg a 2.3 fejezetében előírja a Fertőzött Terület SZKT-n kívüli részén foganatosítandó hatósági intézkedéseket.

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. S (3) bekezdés u) pontjában és az Országos Főállatorvos 2/2019. számú határozatában meghatározott jogkörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. S (1) bekezdésében meghatározott illetékességi területemen, az Ákr 80. S (1), 81. S (1) és 82.S (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. S (4) bekezdés d) pontja zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ákr. 114.S (1) bekezdése és a 116. S (4) bekezdés d) pontja és a 2017.évi l. törvény a közigazgatási perrendtartásról 7.S (1 ) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam.

Az ország kedvező állategészségügyi járványhelyzetének fenntartása fontos közérdek, ezért az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. S b) pontja alapján a határozat azonnali végrehajthatóságáról rendelkeztem.

Miskolc, 2019. december 23.

 

                                                              Demeter Ervin kormánymegbízott

 

SZKT besorolású települések Borsod-Abaúj-Zemplén Megye

2019.12.23-i állapotok szerint

TELEPÜLÉS MEGYE JÁRÁS KOCKÁZATI BESOROLÁS
Abaújalpár Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Abaújvár Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Alacska Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Alsóberecki Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Alsóregmec Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Arka Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Arló Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Ároktő Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Baskó Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Bekecs Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Berente Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Bodroghalom Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi szigorúan korlátozott terület
Bodrogkeresztúr Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Bodrogkisfalud Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Bodrogolaszi Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Boldogkőújfalu Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Borsodbóta Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Borsodivánka Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi szigorúan korlátozott terület
Borsodszentgyörgy Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terüle
Bózsva Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Csenyéte Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Csobaj Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Dédestapolcsány Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Domaháza Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Dövény Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi szigorúan korlátozott terület
Encs Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Erdőbénye Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Erdőhorváti Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terüle
Fancsal Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Fáj Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Felsőberecki Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Felsőgagy Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület

 

Felsőnyárád Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Felsőregmec Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Filkeháza Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Fulókércs Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Füzér Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Füzérkajata Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Füzérkomlós Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Füzérradvány Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Garadna Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Gelej Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Girincs Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Györgytarló Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Hangony Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Háromhuta Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Hejőkürt Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Hercegkút Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Hernádvécse Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Hollóháza Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Igrici Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Izsófalva Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Jákfalva Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Karos Borsod-Abaúj-Zemplén Cigándi szigorúan korlátozott terület
Kazincbarcika Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Kenézlő Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Kesznyéten Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Kéked Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Királd Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Kiscsécs Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Kishuta Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Kissikátor Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Komlóska Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Kondó Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci szigorúan korlátozott terület
Kovácsvágás Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Köröm Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci szigorúan korlátozott terület
Kurityán Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Litka Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Makkoshotyka Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület

 

Mád Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Mezőcsát Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Mezőnagymihály Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi szigorúan korlátozott terület
Mezőzombor Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Méra Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Mikóháza Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Múcsony Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Nagybarca Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Nagyhuta Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Nekézseny Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Nemesbikk Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Négyes Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi szigorúan korlátozott terület
Novajidrány Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Nyíri Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Olaszliszka Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Ormosbánya Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Oszlár Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Pálháza Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Pányok Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Prügy Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Pusztafalu Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Regéc Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Rudabánya Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Rudolftelep Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Sajóivánka Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Sajókaza Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Sajókápolna Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci szigorúan korlátozott terület
Sajómercse Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Sajóörös Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Sajópüspöki Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Sajószöged Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Sajóvelezd Borsod-Abaúj-Zemplén Putnoki szigorúan korlátozott terület
Sárazsadány Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Sáta Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület

 

Sima Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Szalaszend Borsod-Abaúj-Zemplén Encsi szigorúan korlátozott terület
Szegi Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Szegilong Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Szendrő Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi szigorúan korlátozott terület
Szentistván Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi szigorúan korlátozott terület
Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Szuhakálló Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Szuhogy Borsod-Abaúj-Zemplén Edelényi szigorúan korlátozott terület
Taktabáj Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Taktaharkány Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Taktakenéz Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Taktaszada Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Tarcal Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Tardona Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Telkibánya Borsod-Abaúj-Zemplén Gönci szigorúan korlátozott terület
Tiszabábolna Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesdi szigorúan korlátozott terület
Tiszadorogma Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Tiszakeszi Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Tiszaladány Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Tiszalúc Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencsi szigorúan korlátozott terület
Tiszapalkonya Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Tiszatardos Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Tiszatarján Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőcsáti szigorúan korlátozott terület
Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújvárosi szigorúan korlátozott terület
Tokaj Borsod-Abaúj-Zemplén Tokaji szigorúan korlátozott terület
Tolcsva Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Uppony Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi szigorúan korlátozott terület
Vadna Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcikai szigorúan korlátozott terület
Vajdácska Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Varbó Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolci szigorúan korlátozott terület
Vágáshuta Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Vámosújfalu Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Vilyvitány Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhelyi szigorúan korlátozott terület
Viss Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület
Zalkod Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospataki szigorúan korlátozott terület