2024. április 13. szombat. Ma Ida, holnap Tibor ünnepli a névnapját.

Határozat közzététele-SVIP Nonprofit Kft.

Közzétéve: 2023-11-07 -> Semseyné Kovács Anita

Közlemény Iktatószám: BO/32/07275-25/2023. Ügyintéző: Gelencsér Kovács Ivett Tárgy: SVIP Nonprofit Kft. (Sajóbábony) által a Sajóbábony Gyártelep területén (024/241 hrsz.) naperőmű létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása H A T Á R O Z A T I. A SVIP Nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208.) (KÜJ: 101697927) kérelmére indult, a Sajóbábony Gyártelep területén (024/241 hrsz.) naperőmű létesítésére (KTJ: 103165445) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezárom, és egyidejűleg megállapítom, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. II. Tájékoztatom, hogy Natura 2000 területen az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében: „A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a) a gyep feltöréséhez; b) a terület helyreállításához; c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;”. III. A Borsod-Aba új-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7117-1/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal nélkül megadta, környezeti hatásvizsgálat lefolytatását szakterülete vonatkozásában nem tartja szükségesnek. 2 IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő: A beruházás által érintett terület Sajóbábony Gyártelep területén a 024/241 hrsz.-ú ingatlan. A beruházás által igénybe veendő összes terület: kb. 17.000 m2. A sajóbábonyi ipartelepen levő létesítmények villamosenergia-fogyasztásának csökkentése érdekében a SVIP Nonprofit Kft. napelemes kiserőművet kíván telepíteni. A fotovoltaikus rendszer kb. 17000 m2 földterületen domboldalra és betonfelületre kerül telepítésre. A monokristály technológiás napelem táblák dél-keleti és dél-nyugati tájolással kerülnek telepítésre. Az erőmű területén lesz elhelyezve 1 db BHTR állomás, amibe közvetetten csatlakoznak az energiaátalakítást végző inverterek. A rendszerhez tartozó fő egységek:  Napelem modulok: 3530 db Trina TSM-425 DE09R.08 (Pn=425 W)  Súlyozásos és talajhoz rögzített tartószerkezet  Hálózati inverter: 9 db Huawei SUN2000-115KTL-M2  Hálózati inverter: 1 db Huawei SUN2000-50KTL-M3  Hálózati inverter: 1 db Huawei SUN2000-40KTL-M3  Hálózati inverter: 2 db Huawei SUN2000-30KTL-M3  Hálózati inverter: 1 db Huawei SUN2000-15KTL-M2  Inverterek DC elosztószekrénye: 14 db  Inverterek AC elosztószekrénye: 14 db  Betonházas transzformátorállomás: 1 db KSW36-25/Siemens 1600 kVA (0,4 kV-os kapcsolótér, 1600 kVA 22/0,4 kV-os transzformátor, 22 kV-os kapcsolótér)  Középfeszültségű földkábel: 1 db NA2XS(F)2Y 12/22 kV 3x1x150 mm2  Meglevő alállomásban új leágazások kiépítése. A napelemek inverterei közvetve a földterületen telepítésre kerülő új BHTR állomás 0,4 kV-os oldalán fognak csatlakozni. A BHTR állomás a 92239 sz. 22 kV-os kapcsolóállomásba 22 kV-os földkábelen csatlakozik. A kapcsolóállomásban a kábel fogadására a 6. sz. tartalék sugárkábel mező lett kijelölve, melynek átalakítása szükséges. A berendezés főbb villamos paraméterei:  Maximális feszültség: 24 kV  Névleges feszültség: 22 kV  Névleges áram: 200 A  A gyűjtősín névleges árama: 630 A  Névleges frekvencia: 50 Hz  Ipari frekvenciás próbafeszültség: 50 kV/1 perc  Lökőpróbafeszültség: 125 kV  Termikus határáram: 16 kA  Termikus időhatár: 1 s  Ívállósági osztály: IAC id: IAC: 50 H  SF6 gáz tank IP védettsége: IP67  Kábeltérfedél és kezelői oldal IP védettsége: IP3X  Szín: RAL 7047. 3 A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzés megkezdődik (várhatóan 2024. I. negyedévben). Feszültség alá helyezés, villamos próbák várható kezdete: 2024. III. n. év. Hálózatra kapcsolás várható időpontja: 2024. III. n. év. A munkálatok időtartama kb. 6 hónap, a munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik. V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit a MENDIKÁS Kft. (3545 Miskolc, Kazinczy u. 28.) készítette 2023. szeptember havi keltezéssel. VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett Önkormányzat Jegyzőinek azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. VII.  A határozat érvényességi ideje 2 év.  A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.  Jelen határozat alapján kizárólag az IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető. VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, amely a SVIP nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208.) által 2023. október 27-én befizetésre került. IX. Döntésem ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A döntést sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll rendelkezésre. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik – választhatja a https://epapir.gov.hu elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását, azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot/végzést/döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. sz. alatti címére. A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet. A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket. A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 4 I N D O K O L Á S A SVIP Nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208.) EPAPIR-20230922-3762 számon benyújtott kérelmében a Sajóbábony Gyártelep területén (024/241 hrsz.) naperőmű létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán. Kérelméhez csatolta a MENDIKÁS Kft. (3545 Miskolc, Kazinczy u. 28.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációt és kiegészítéseit. A beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. számú melléklet 127. a) pontja (Transzformátor-alállomás védett természeti területen, Natura 2000 területen) hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Rend. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján „A környezethasználó ... előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.” Az eljárás során a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, amennyiben igen, dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. Ha NATURA 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad a tárgyi létesítménnyel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó egyéb engedélyek megszerzésének szükségességéről. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható. Amennyiben fentiek érdemi tisztázására nem áll elegendő információ a hatóság részére, az 1995. évi LIII. tv. Kt. 91/B. § (1) bek. szerint határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett adatpótlásra hívja fel a kérelmezőt. A beadvány alapján 2023. szeptember 22-én előzetes vizsgálati eljárás indult. Az ügyfél részére a teljes eljárásra történő áttérésről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 43. § (2) bekezdése értelmében BO/32/07275-2/2023. számon 2023. szeptember 27-én értesítést küldtem. A beadvány áttekintését követően megállapítottam, hogy az formai szempontból hiányos, ezért BO/32/07275-22/2023. számon hiánypótlási felhívást adtam ki az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetése céljából. A SVIP nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208. 2023. október 27-én a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja szerinti 250 000,- Ft (azaz kétszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 5 Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok mellett vizsgáltam a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében e rendelet 3. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 8. és 17. pontjaiban szereplő szakkérdéseket. A dokumentációban foglaltak alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg: Környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben A dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal, a kérelmező az erre vonatkozó igazolásokat benyújtotta. Az előzetes vizsgálati dokumentáció kielégíti a „R” 4. számú mellékletének tartalmi követelményeit. A tervezett tevékenység kapcsán környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból jogszabályi okból kizáró ok nem merült fel. A Rend. 5. számú mellékletében felsorolt szempontok és az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján jelentős hatások nem feltételezhetőek az alábbiakban részletezettek szerint. Levegőtisztaság-védelmi szempontból A sajóbábonyi ipartelepen levő létesítmények villamosenergia-fogyasztásának csökkentése érdekében a Sajóbábonyi Vegyipari Parkot üzemeltető SVIP Sajóbábonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft. napelemes kiserőművet kíván telepíteni. A fotovoltaikus rendszer kb. 17000 m2 földterületen domboldalra és betonfelületre kerül telepítésre. A monokristály technológiás napelem táblák dél-keleti és dél-nyugati tájolással kerülnek telepítésre. Az erőmű területén lesz elhelyezve 1 db BHTR állomás, amibe közvetetten csatlakoznak az energiaátalakítást végző inverterek. A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett fotovillamos rendszer a nap sugárzási energiáját felhasználva elektromos egyenáramot (DC) állít elő, melyet az áramátalakító berendezés, inverter alakít szinuszos jelalakú 230 V, 50 Hz váltakozó árammá (AC). Az így kialakult elektromos teljesítmény – hasonlóan a szolgáltatói rendszerhez – bármilyen elektromos berendezés ellátására használható. A megtermelt elektromos energiát a megrendelő saját belső hálózatában kívánja felhasználni, az esetleges maradék elektromos energiát pedig a hálózatba visszatermelni. A napelemes rendszer névleges villamos AC teljesítménye 1200 kW. A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzés megkezdődik (várhatóan 2024. I. negyedévben). A munkálatok időtartama kb. 6 hónap, a munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik. A létesítést követően a működési szakasz azonnal megindul, időtartamát a beépített anyagok elöregedése határozza meg. A tervezett létesítmény kivitelezése során a földmunkavégzés jár jelentősebb terheléssel, míg a szállítás környezetterhelése ettől lényegesen elmarad. A levegőbe kerülő szennyező gázok mennyisége a munkagépek üzemanyag-felhasználásából és a fajlagos szennyezőanyag kibocsátásból került kiszámításra. Maximális környezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkaterületen az összes munkagép egy időben, egymás közelében dolgozik, illetve járó motorú tehergépkocsi van a közelükben. Ez összesen 62 l/h (54 kg/h) üzemanyag felhasználást jelent. 6 A betonházas transzformátor állomás kiépítése, a terület előkészítési, földkábel fektetési munkáinak elvégzése során jelentkezhet minimális mértékű porkibocsátás. A különböző munkafázisok egymástól elkülönülve zajlanak, így a számításokat a legnagyobb terheléssel járó folyamatra végezték el (jelen esetben a földmunkavégzés), a többi ennél bizonyosan kisebb hatással lesz a környezetére. A kivitelezés során jelentkező környezetterhelés a földmunkák elvégzése közben, a távolság függvényében, valamint a 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 2. § 14. pontja szerinti elvégzett számítások alapján a nyomvonal-áthelyezés hatásterületének határa a megbolygatott terület határától 40 m-re található. A szállításból fakadó környezetterhelés a távolság függvényében, az úttengelytől számított 1 m távolságban a háttérszennyezés és a mederáthelyezés következtében megnőtt közlekedésből származó levegőterhelés együttes nagysága is jóval alatta marad a légszennyezettségi határértékeknek; nagyobb távolságban a szennyezettség még tovább csökken. A szállítás hatásterületének határa az út tengelyétől 30 m-re található. A telepítési szakaszban az építési elemek, anyagok helyszínre történő szállításának következtében fellépő kamion többlet (10 db/nap) minimális emisszió növekedéssel jár, amely mértékénél fogva nem jár érzékelhető emisszió változással. A telepítés minimális földmunkával jár, ennek következtében az ebből eredő porterhelés is minimális. A munkálatok igen rövid idejű és kis mennyiségű, kis koncentrációjú levegőterhelést okoznak, ami a munkálatok végeztével megszűnik. Az építési terület max. 40 m-es sávjában korlátozott terjedéssel lehet fokozottabb porterhelés a lábazatok beépítése folyamán. A naperőmű üzemeltetése során nincs légszennyező anyag kibocsátás. A fentiek alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása levegőtisztaság-védelmi szempontból nem indokolt. Zajvédelmi hatásterület A tervezett beruházás során megvalósul a napelemes rendszer, a rendszer középfeszültségű csatlakoztatásához telepítendő 1 db betonházas transzformátorállomás (BHTR) és 1 db 22 kV-os földkábel 1150 m hosszban. A fotovoltaikus rendszer kb. 17000 m2 földterületen, domboldalra kerül telepítésre. A napelemes rendszer névleges villamos AC teljesítménye 1200 kW. A kivitelezés A munkavégzés során csak nappali (06-18 óra) időszakban történő tevékenységgel kell számolni. Az építési munka időtartama „1 hónap felett 1 évig”. Az ismertetett feltételek alapján a 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott határértékek közül a vizsgált esetre: LTH(nappal) = 70 dB(A) Az építési munka során a 8 órás megítélési időre vonatkozó hangteljesítményszintek összesen a naperőmű, betonházas transzformátorállomás építése során: 7 Az építési munka során a 8 órás megítélési időre vonatkozó hangteljesítményszintek összesen a kábelfektetés során: A naperőmű, transzformátorállomás építésének, valamint a kábelfektetésnek a helyszínei egy időben a védendő épülethez legközelebbi pontban lennének, az összes hangnyomásszint 44,4 dB lenne. Megállapítható, hogy megadott eszközökkel végzett létesítési tevékenység során fellépő hangnyomásszint a legközelebbi létesítés területe – védendő épület helyzetnél nem haladja meg az előírt LTH = 70 dB zajterhelési határértéket. A szállítás Szállítási tevékenység csak a létesítési munkálatok során lesz. Várható nagyságrendje legfeljebb 5 forduló/nap, azaz 10 jármű/nap tehergépkocsi (kamion)forgalom a 25138 számú közúton - mely a 26 számú utat Sajóbábonnyal köti össze. Ezért a szállítás során kialakuló hangnyomásszint növekedés minimális mértékű lesz. Megállapítható, hogy a szállítás nem okoz jelentős zajterhelés növekedést a környékbeli útszakaszokon. A közúti szállítmányozás a kapcsolódó közutak környezetében 3 dB-nél kisebb zajterhelés változást okoz, így a 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja alapján hatásterület nem jelölhető ki. Üzemelés során a rendszeres ellenőrzés, valamint a ritkán előforduló karbantartás miatt a dolgozók személykocsival közelítik meg a napelemes erőművet, melyből adódó zajterhelés elhanyagolható. Az üzemelés A zajkibocsátás a KSW36-25/Siemens 1600 kVA betonházas transzformátorállomástól és a 14 db invertertől fog származni. A KSW36-25/Siemens 1600 kVA betonházas transzformátorállomás hangteljesítményszintje annak műszaki leírása alapján alapján: LWA = 57 dB(A). A transzformátorállomás és a 14 db inverter eredő hangteljesítményszintje: 75,1 dB. Megállapítható, hogy létesítmény működése során fellépő hangnyomásszint a legközelebbi védendő épületnél kielégíti az LTH = 50 dB zajterhelési határértéket. 8 Zajvédelmi hatásterület A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet alapján környezeti zajforrás hatásterületének lehatárolásakor azt a napszakot kell figyelembe venni, amely alapján a legnagyobb hatásterület mérhető, illetve számítható. Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontjai szerint határozták meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet. d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, mely jelen esetben: éjjel 35 dB. Számítás alapján a hatásterület 36 méterre tehető. Összességében megállapítható, hogy a hatásterületen nincsenek zajtól védendő objektumok. Zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt. Zajvédelmi szempontból jelentős hatással nem kell számolni. Földtani közeg védelme szempontjából A fotovoltaikus rendszer kb. 17000 m2 földterületen domboldalra kerül telepítésre. A megtermelt elektromos energiát a megrendelő saját belső hálózatában kívánja felhasználni, az esetleges maradék elektromos energiát pedig a hálózatba visszatermelni. A napelemes rendszer névleges villamos AC teljesítménye 1200 kW. A napelemek és tartószerkezeteik az ingatlanon levő tározók beton fedéseire és földterületre kerülnek rögzítésre. A napelemes kiserőmű inverterei által 0,4 kV-on megtermelt energiát 22 kV-osra kell átalakítani, hogy a felhasználási helyre eljuthasson. Emiatt telepítésre kerül az erőmű közvetlen közelében egy 1600 kVA névleges teljesítményű transzformátor a hozzá tartozó betonházas transzformátorállomással (BHTR). A napelemek inverterei közvetve a földterületen telepítésre kerülő új BHTR állomás 0,4 kVos oldalán fognak csatlakozni. A BHTR állomás a 92239 sz. 22 kV-os kapcsolóállomásba 22 kV-os földkábelen csatlakozik. A kapcsolóállomásban a kábel fogadására a 6. sz. mező lett kijelölve, melynek átalakítása szükséges. A BHTR állomástól induló NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 KOF földkábel mintegy 1150 méteres nyomvonal hosszúságon lesz fektetve földsávban, egészen a kapcsolóállomásig. Meglevő nyomvonal keresztezésnél védőcsövezés, illetve a hatályos biztonsági távolságokra vonatkozó előírások betartása kötelező. A munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel, a megvalósítás során szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység sem a felszíni-, sem a felszín alatti vízkészlettel, víztestekkel nem kerül kapcsolatba, ezáltal a tevékenység során a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a napelemes kiserőmű telepítése, valamint a létesítmények üzemeltetése nem akadályozhatják a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya által a BO–08/KT/08729-14/2019. számú határozatával a Sajóbábony Vegyipari Park területére vonatkozóan elrendelt kármentesítési munkálatokat. A tervezett tevékenység megvalósítása a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védelmi érdeket nem sért, jelentős hatást nem eredményez. Természet- és tájvédelmi szempontból A Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett, védelemre tervezett természeti területet, ex lege védett területet, természeti emléket, barlangi felszíni védőövezetet nem érint, de az ingatlan része a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban „R”) kihirdetett és a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben közzétett Natura 2000 hálózathoz tartozó Bükk hegység és peremterületei elnevezésű, HUBN10003 nyilvántartási számú különleges madárvédelmi területnek és a Magyarország 9 és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (továbbiakban: Otrt.) kijelölt országos ökológiai hálózat pufferterület övezetének. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 3496/1/2023. számon nyújtott adatszolgáltatást tárgyi ügyben: „A tervezési területen, a KÖRNY-ACE Kft. (Miskolc) megkeresésére a 3991/1/2022. számú adatszolgáltatásunkban az alábbi védett növényfajok előfordulásáról adtunk tájékoztatást (a Sajóbábony 024/241 és 024/247 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan): bíboros kosbor (Orchis purpurea), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima), magyar zergevirág (Doronicumhungaricum). Az árvalányhaj fajok nagyobb egyedszámú előfordulásban ismertek. Régebbi adatok alapján a védett növényfajok közül a tervezési területen előfordult még a fehér törpezanót (Chamaecytisus albus) és a csillagőszirózsa (Aster amellus). A tervezési területen az alábbi értékes, lokális jelentőségű növényfajok előfordulása is ismert: magyar aszat (Cirsium pannonicum), foltos véreslapu (Hypochoeris maculata), parlagi rózsa (Rosa gallica), bárányüröm (Artemisia pontica), tömött lórom (Rumex confertus), kőmagvú gyöngyköles (Lithospermum officinale). Az utóbb felsorolt növényfajok nem védettek, de jelenlétükkel az élőhely természetességét jelzik. A jelzett növények mindegyike száraz, napfényes élőhelyekre jellemzőek, a teljes leárnyalást nem viselik el. A Sajóbábony 024/241 hrsz.-ú ingatlanon védett növény- vagy állatfaj előfordulásáról nincs adatunk, csak a lokális jelentőségű tömött lórom (Rumex confertus) előfordulása ismert. A területen ismert lósóska fajok (Rumex sp.) a védett tűzlepkék tápnövényei (pl. ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron), nagy tűzlepke (Lycaena dispar), így ezen fajok előfordulása is valószínű. A tervezési terület közvetlen környezetéből az alábbi védett és fokozottan védett állatfajok előfordulásáról rendelkezünk adattal: erdei pinty (Fringilla coelebs), kígyászölyv* (Circaetus gallicus), darázsölyv (Pernis apivorus)*, széncinege (Parus major), fekete rigó (Turdus merula), csuszka (Sitta europaea), nagy fakopáncs (Dendrocopos major) és az Európai Unióban természetvédelmi szempontból jelentős seregély (Sturnus vulgaris). A tervezési terület cserjés részein további védett és/vagy közösségi jelentőségű madarak fészkelése is előfordulhat (pl. tövisszúró gébics* /Lanius collurio/, karvalyposzáta* /Sylvia nisoria/ stb.). A fentebbi listában szereplő madarak általában pihenő és táplálkozó területként használhatják a tervezési ingatlanokat, de az énekesmadarak fészkelése előfordulhat. A tervezési területtől kb. 600 m-re a fokozottan védett békászó sas* (Aquila pomarina) régebben ismert fészkelőhelye található. A tervezési területtől kb. 1500 m-re a fokozottan védett fekete gólya* (Ciconia nigra) ismert fészkelőhelye található. (A *-gal jelezett fajok a Natura 2000 terület jelölő fajai.) A „R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a „R” 1-3. számú mellékletekben meghatározott fajok és a „R” 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Tekintettel arra, hogy a naperőmű területe a Natura 2000 hálózat részét képezi, a „R” 10. § (1) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati dokumentációt, illetőleg a Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tervezett beruházás – mind a létesítés, mind az üzemeltetés fázisaiban – megfelel a „R” 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a „R” 1. számú mellékletében meghatározott fajok természetvédelmi helyzetére jelenős kedvezőtlen hatást nem gyakorol, védett természeti értékeket nem károsít, vagy veszélyeztet, a területre kitűzött hosszú távú természetvédelmi célok elérését nem akadályozza, ezért a „R” 4. § (1) bekezdésében meghatározottakkal nem ellentétes. A napelemtáblákra döntött állásuk miatt a napfény az év legnagyobb részében közel függőlegesen esik, ezért a visszavert fény legnagyobb része vízszintesen polarizált lesz. A polarotaxis hatására az állatok egy része a napelemtáblák által visszaszórt polarizált fényt „szuper víz”-ként érzékelhetik. A jelenség ökológiai csapdahatást eredményezhet, amely a védett állatfajok számának csökkenéséhez, vagy eltűnéséhez vezethet. A polarizált fényvisszaverést nagyban csökkenti, ha fényvisszaverést csökkentő bevonatot kapnak. Ez esetben az állatok ökológiai csapdahatást minimalizálni lehet. 10 A továbbtervezéskor, a kivitelezés ütemezésekor szem előtt tartandó korlátozásokat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 17. § (1), 42.§ (1), (2), 43. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján tettem. A benyújtott dokumentáció az érdemi döntéshez elegendő alapul szolgál, megállapításai, javaslatai helytállóak. Összességében megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások dokumentációban bemutatott módon történő végrehajtása, a kivitelezés fázisában az élőhelyek kismértékű zavarásával jár, azonban hosszabb távon természetvédelmi szempontból is elfogadható, ezért KHV kiírása nem indokolt. A védett, illetőleg Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyeik megóvása érdekében, a természetvédelmi érdekeket szolgáló részletes előírásainkat, a beavatkozások hatásainak csökkentését, megelőzését célzó időbeli, térbeli korlátozásokat, saját hatáskörben a természetvédelmi engedélyezési eljárás keretében, illetőleg a vezetékjogi létesítési engedélyezési eljárás keretében szakhatóságként tesszük meg. A tevékenység kapcsán szakterületi szempontból kizáró ok nem merült fel, a benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése (szakági szempontból) várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással, ezért a tárgyi ügyben benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból nem kifogásolom. A fentiek miatt a kivitelezéssel járó beavatkozások, illetőleg azok ütemezése vonatkozásában, a továbbtervezéskor és a részletes engedélyezési-kivitelezési tervek kidolgozásakor az alábbi természetvédelmi célú, a beavatkozásokkal járó negatív hatásokat mérséklő korlátozások tekintendők irányadónak: 1. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével szükséges végezni. 2. A munkálatok megkezdése előtt természetvédelmi szakértővel meg kell vizsgáltatni, hogy a területen találhatók-e védett növényfajok, amennyiben igen, akkor azok áttelepítésének szükségességét is. Szükség esetén a védett fajokat természetvédelmi szakértő jelenlétében és irányításával – a hatóságtól beszerzett engedély alapján – megfelelő élőhelyre át kell telepíteni az engedélyes költségére. A vizsgálatok és az áttelepítések szervezésébe, az áttelepítési helyszínek kiválasztásába a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereit is be kell vonni. A vizsgálatokról és az áttelepítésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet meg kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak a vizsgálatokat, illetve az áttelepítést követő 10 napon belül. 3. Gépek mozgásához, megközelítéshez, közlekedéshez használatban lévő utakat, földutakat szabad használni. 4. A naperőmű létesítésénél a tájra jellemző felszínalakzatokat, mezodomborzati elemek megőrizendők, a tereprendezés csak a műszakilag indokolható legkisebb mértékben végezhető. 5. Az építés során szükségessé váló cserjeirtást, fakivágást fészkelési időszakon kívül, augusztus 15. és március 1. között kell végezni. 6. Az alkalmazni kívánt napelemtáblák kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a jelenleg elérhető legkevésbé tükröző és polarizáló típusokat. 7. A naperőmű létesítése során törekedni kell a létesítmény barrier hatásának csökkentésére. Ennek érdekében a naperőmű körbekerítése esetén a kerítést úgy szükséges kialakítani, hogy az a védett állatok (pl. kétéltűek) mozgását ne akadályozza. 8. Az elektromos áram továbbítását a hálózati csatlakozóponthoz földkábelen szükséges megoldani. 9. A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a leggyorsabban vissza kell temetni. A hosszabb ideig felügyelet nélkül nyitva maradó munkagödröket, munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele. 10. A kiásott munkagödrökbe, munkaárkokba betelepült vagy beleesett védett hüllőket, kétéltűeket, kisemlősöket naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyen szabadon kell engedni. 11 11. A földkábel fektetése során keletkező felesleges földhulladékot védett természeti területen, Natura 2000 gyepterületen deponálni, elhelyezni tilos. 12. Az elkerülhetetlen elektromos szabadvezetékek, és szabad elektromos csatlakozások (pl. transzformátor) esetén a védett madarak áramütés elleni védelmét biztosító megoldások alkalmazása szükséges. 13. A védett és fokozottan védett madarak megóvásának érdekében a naperőművön áthaladó és a környezetében található villamoshálózat szabad vezetékeire madár elterelő berendezések kihelyezése szükséges. 14. A kivitelezéshez és az üzemeltetéshez a megvilágítás tervezésénél az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdés d) pontja előírásait figyelembe kell venni. 15. Az esetlegesen szükséges kültéri megvilágítás kialakításakor az élővilágra legkevésbé káros hatást gyakorló színösszetételű és színhőmérsékletű fényforrások alkalmazása szükséges. A fényforrások teljes teljesítményük legfeljebb 25%-át sugározzák az 550 nm alatti hullámhossztartományban. Legfeljebb 2700 K színhőmérsékletű LED-es fényforrások használata lehetséges. A fényt kizárólag a megvilágítandó területre szükséges irányítani. Biztosítani kell a lámpatestek esetében a 0 vagy ahhoz nagyon közeli ULOR értéket: a horizont síkja feletti térrészbe ne jusson fény. 16. A beavatkozás során bolygatott felszíneket a munkák befejezése után helyre kell állítani. 17. A bolygatott felszínek helyreállítása után az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését a beavatkozási területen, szükség esetén, kaszálással meg kell akadályozni. 18. Az özönnövények kaszálását a növények terméseinek (magjainak) beérése előtt, július, augusztus hónapra időzítetten szükséges elvégezni, a további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. A levágott virágzó hajtások kényszer magérlelését is szükséges megakadályozni (pl. földtakarás alkalmazásával). 19. Legkésőbb az építési engedélyezési eljárás indításáig monitorozási tervet szükséges készíteni, amellyel vizsgálni kell a naperőmű poláros és nem poláros fényszennyezést, polarotaxist kiváltó hatásának mértékét, a környékbeli madarak, denevérek esetleg más állatok (pl. rovarok) viselkedését, a létesítménynek ezek állományaira gyakorolt kedvező, vagy kedvezőtlen hatásait. 20. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 21. A naperőmű élővilágra gyakorolt hatásainak megfigyelése érdekében szükséges, hogy az üzemeltető tegye lehetővé, hogy a naperőmű elkerített területére előzetes egyeztetés után a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakembere megfigyelések végzése céljából bejuthasson és ott a megfigyeléshez szükséges ideig tartózkodhasson. Éghajlatvédelmi szempontból A tevékenység nem befolyásolja a feltételezhető hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. A terület használata megváltozik a beruházás kapcsán, melynek következtében azonban nem várható jelentős változás a környezet adaptációs képességében. Hulladékgazdálkodási hatáskörben A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján az alábbiak kerültek megállapításra:  A kivitelezési fázis során veszélyes és nem veszélyes hulladékok egyaránt keletkezhetnek (jellemzően olajos föld, olajos rongy, veszélyes hulladékként kezelt kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, számítástechnikai eszközbázishoz kapcsolódó hulladékok, kommunális hulladékok, esetlegesen bontásból származó hulladékok). A keletkező hulladékok nyilvántartásáról gondoskodnak, gyűjtésüknek tekintetében szelektív hulladékgyűjtést valósítanak meg. A keletkező hulladékok szakszerű gyűjtését, biztonságos tárolását és 12 elszállítását a kivitelező biztosítja. Havária helyzetet jellemzően a gépek meghibásodásából eredő olajcsepegés jelenthet. Az ezt követő kármentesítési tevékenység során a 17 05 03* azonosítókóddal jelölt „veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek” megnevezésű hulladék keletkezésével kell számolni, melyet a veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet előírásai szerint kell kezelni.  Az üzemeltetési fázis során kisebb mennyiségű, jellemzően az esetleges meghibásodásokból eredő hulladékképződéssel kell számolni. Ezen hulladékok kezelését, tárolását, szállítását az Üzemeltető a hatályos jogszabályok figyelembevételével szabályzatban rögzíti.  A felhagyási fázis során a beépített berendezéseket, tartószerkezeteket és a kisegítő egyéb létesítményeket elbontják. Lehetőség szerint gondoskodnak a még használható berendezések, alkatrészek egyéb helyszínen történő tovább felhasználásáról. A maradék anyagokat, elhasználódott berendezéseket hulladékként kezelik. A felhagyáskor képződő hulladékok mennyisége hasonló mennyiségű lesz a létesítéskor beépített anyagok mennyiségével.  A Kft. a hulladékait az azok szállítására, átvételére feljogosított, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezeteknek adja át. A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység végzése hulladékgazdálkodási érdeket nem sért. A tevékenység nem gyakorol jelentős hatást a környezetre, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt. A tevékenység engedélyezésével kapcsolatosan kizáró ok nem áll fenn. Hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység végzése nem tervezett. Közegészségügyi hatáskörben A SVIP Nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208.) Sajóbábony Gyártelep területén (024/241 hrsz.) 1200 kW névleges teljesítményű naperőművet, betonházas transzformátort és villamos távvezetéket tervez létesíteni, összesen 1,7 hektárnyi területen. A kivitelezés időtartama kb. 6 hónap és csak nappal időszakot fog érinteni a dokumentáció szerint. A működés időtartama az alkatrészek elöregedésétől függően fog alakulni. A 22 kV földkábel hossza a BHTR és a csatlakozási pont között 1150 méter lesz. A tervezési terület NATURA 2000-es területeket is érint. Összesen 3530 darab 425 W teljesítményű napelem modul telepítése tervezett, a hozzájuk tartozó 14 db inverterrel és 1 db betonházas transzformátorral. A közvetlen tervezési területen felszín alatti víznyerő hely(kút) nem található. Hatályos határozattal kijelölt, vagy előzetesen lehatárolt közcélú ivóvízmű felszín alatti védőidoma, védőterülete a tervezési terület által nem érintett a dokumentáció szerint. Levegővédelmi szempontból az építési munkálatok, illetve szállítás során a munkagépek emissziójából és porterhelésből adódó levegőterhelések számottevőek. A szállítás hatásterületének határa az út tengelyétől 30 m-re található a dokumentáció szerint. Az építési terület környezetében max. 40 m-es sávban számolnak fokozottabb porterheléssel a lábazatok beépítése során. A zajvédelmi hatásterület a munkavégzés során naperőmű határvonalától kifelé gazdasági területen 43 m-ig, zajtól nem védendő környezetben 64 m-ig terjed a dokumentáció szerint. A kábel nyomvonalától gazdasági területen 31 m-ig, zajtól nem védendő környezetben 46 m-ig tartó terület. A munkavégzés külterületen, de belterület közelében zajlik, ahol a kommunális hulladék gyűjtése, tárolása megoldott. Esetlegesen ilyen típusú hulladék keletkezésekor a települési hulladékkezelő rendszer vehető igénybe. Építési és bontási hulladékok keletkezése esetén a kivitelezőnél alkalmazott hulladékgazdálkodási szabályzat szerint kell eljárni. Bontásból származó hulladékok nem maradhatnak a területen a dokumentáció szerint. A létesítési munkálatok végzése során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen korlátozott mértékben következhet be, gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolnunk ilyen típusú hulladék keletkezésével. Keletkezése esetén a 225/2015. (VIII.07.) Korm. rendelet szerint kell eljárni a dokumentáció szerint. A dokumentáció áttanulmányozása után megállapítottam, hogy az abban foglalt adatok helytállósága és előírások betartása esetén a napelempark létesítése és üzemeltetése során jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők, a környezetében élő lakosság egészségügyi kockázata nem növekszik. A dokumentációban leírt környezetvédelmi intézkedések, műszaki megoldások biztosítani fogják, hogy a 13 létesítés és működés során a káros környezeti, környezet-, település-, és közegészségügyi hatások az alábbi előírások és a vonatkozó jogszabályok betartásával csökkenthetők legyenek, ezért a tervezett tevékenység káros hatásai elfogadható szinten tarthatók. Az elektromos hálózatok, valamint az azokhoz kapcsolódó berendezések létesítése és üzemeltetése során az alábbi jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kell eljárni:  a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet.  a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről szóló a 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet. Felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 1. A kivitelezés és üzemeltetés során meg kell akadályozni a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyeződését. Száraz, szeles időben a beépítésre kerülő anyagok, és a felhasználásra nem kerülő kitermelt talaj elszállítása esetén az azokból adódó kiporzást takarással kell csökkenteni. 2. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének elkerülése érdekében, amennyiben a létesítés, vagy üzemeltetés során veszélyes anyag szennyezés történik, annak azonnali összegyűjtéséről és kármentesítésről gondoskodni kell. 3. A tevékenység során keletkező, vagy fellelt kommunális és veszélyes hulladékokat környezetszennyezést, környezetkárosítást kizáró módon kell gyűjteni, elszállíttatásukról gondoskodni szükséges. A veszélyes hulladékok gyűjtését a hulladék fizikai, és kémiai jellegének megfelelően, elkülönítve kell végezni. 4. A dolgozók szociális víz igényének kielégítéséhez, kézmosáshoz és tisztálkodáshoz ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani. A munkavállalók kézmosásához egyfázisú kézfertőtlenítő szappant biztosítani szükséges. 5. A kivitelezés és üzemeltetés során a dolgozók részére ivóvíz minőségű vizet, az illemhely használatot, továbbá a keletkezett szennyvíz gyűjtését és elszállítását a talaj, valamint a felszín alatti vízkészlet szennyezését kizáró módon kell biztosítani. 6. A tevékenység során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról. A veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet elektronikus úton az Országos Szakrendszeri Információs Rendszer KBIR rendszeren keresztül a területileg illetékes járási hivatalnak be kell jelenteni. Örökségvédelmi hatáskörben A kérelemhez csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyát képező tevékenység nyilvántartott régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléket, műemléki területet, világörökségi területet nem érint, ezért terv szerinti kivitelezése a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sérti. A tervezett földmunkák során nem várt módon előkerült régészeti emlékek esetén történő intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 24. § határozza meg. A bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményét a Kötv. 82. § (2) bekezdése helyezi kilátásba. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy a környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok kulturális örökségvédelmi szempontból nem merül fel. A tárgyi ügyben környezeti hatásvizsgálat lefolytatása örökségvédelmi szempontból nem indokolt. Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a tervezett építési tevékenység során, bármilyen földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes Herman Ottó Múzeumot (3529 Miskolc, Görgey u. 28. tel.: 46/560-170, Régészeti Osztály) és az örökségvédelmi 14 hatóságot haladéktalanul értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a múzeum képviselőjének átadni. Termőföld minőségi védelmére kiterjedő hatáskörben A talajvédelmi hatóság a környezetvédelmi hatóság megkeresésére talajvédelmi szakvéleményét megadta, mivel a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett naperőmű létesítése a Sajóbábony külterület 024/241 hrsz. alatti kivett megnevezésű ingatlanon tervezett, továbbá a középfeszültségű nyomvonallal érintett ingatlanok (Sajóbábony külterület 024/208; 024/108; 024/181; 024/52) is kivett megnevezésű ingatlanok, mely nem minősülnek termőföldnek. A középfeszültségű nyomvonallal érintett Sajóbábony külterület 024/244 hrsz. alatti erdő művelési ágban nyilvántartott termőföldterületen az erdészeti hatóság jár el. A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 32. § (1) bekezdése állapítja meg. Termőföld mennyiség i védelmére kiterjedő hatáskörben A SVIP nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208 hrsz.) által kezdeményezett, a Sajóbábony 024/241 helyrajzi számú ingatlanon létesíteni tervezett naperőműre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban, a mellékelt előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az érintett 024/241 helyrajzi számú ingatlan nem termőföld, hanem művelés alól kivett terület (ipartelep és egyéb épület). Fentiek miatt hatóságom nem érintett az ügyben, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, az 3. számú melléklet, táblázat 8. pontjában foglalt szakkérdés (termőföld mennyiségi védelmének követelményei) vizsgálata nem merül fel. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 7. §. 1) bekezdése, továbbá a Korm. rend. 36. § b) pontja és a 37. § (1) bekezdése, míg illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 4. pontja állapítja meg. Az eljárás során az 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja vonatkozásában BO/32/07275-10/2023. számon 2023. október 4-én megkértem az ügyben érintett szakhatóság állásfoglalását. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Miskolc) 35500/7117-1/2023. ált. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta. Indokolásában előadta az alábbiakat: "A Sajóbábonyi Vegyipari Park Nonprofit Kft.(3792 Sajóbábony, Gyártelep, 024/208 hrsz.) a villamosenergia-fogyasztásának csökkentését tervezi napelemes kiserőmű telepítésével. A fotovoltaikus rendszer kb. 17000 m2 földterületen domboldalra és betonfelületre kerül telepítésre. A megtermelt elektromos energiát a megrendelő saját belső hálózatában kívánja felhasználni, az esetleges maradék elektromos energiát pedig a hálózatba visszatermelni. A napelemes rendszer névleges villamos AC teljesítménye 1200 kW. A napelemek es tartószerkezeteik az ingatlanon levő tározók beton fedéseire és földterületre kerülnek rögzítésre. 15 A napelemes kiserőmű inverterei által 0,4 kV-on megtermelt energiát 22 kV-osra kell átalakítani, hogy a felhasználási helyre eljuthasson. Emiatt telepítésre kerül az erőmű közvetlen közelében egy 1600 kVA névleges teljesítményű transzformátor a hozzá tartozó betonházas transzformátorállomással (BHTR). A monolit vasbeton test földbe süllyesztett része alkalmas a transzformátor meghibásodáskor, a transzformátorból kiömlő olaj felfogására. A napelemek inverterei közvetve a földterületen telepítésre kerülő új BHTR állomás 0,4 kVos oldalán fognak csatlakozni. A BHTR állomás a 92239 sz. 22 kV-os kapcsolóállomásba 22 kV-os földkábelen csatlakozik. A kapcsolóállomásban a kábel fogadására a 6. sz. tartalék sugárkábel mező lett kijelölve, melynek átalakítása szükséges. A BHTR állomástól induló NA2XS(F)2Y 3x1x150 mm2 KOF földkábel mintegy 1150 méteres nyomvonal hosszúságon lesz fektetve földsávban, egészen a kapcsolóállomásig. Meglevő nyomvonal keresztezésnél védőcsövezés, illetve a hatályos biztonsági távolságokra vonatkozó előírások betartása kötelező. A munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel, a megvalósítás során szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység sem a felszíni-, sem a felszín alatti vízkészlettel, víztestekkel nem kerül kapcsolatba, ezáltal a tevékenység során a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel. A telephely által érintett ingatlan nyilvántartásunk szerint kijelölt, vagy kijelölés alatt álló vízbázis hidrogeológiai védőidomát, illetve nagyvízi medret, parti sávot nem érint. A terület a VITUKI 1:100 000 méretarányú szennyeződés érzékenységi térképe alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. azaz érzékeny besorolású területen helyezkedik el. A tervezett tevékenység megvalósításával jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízügyi szempontból nem várható, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. Hatáskörömbe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható. A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pont 2-3. alpontja alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg. Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.” Az eljárás során a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében előírtaknak megállapítása érdekében, valamint a Rend. 3. § (4) bekezdése alapján BO/32/07275-4/2023. számon 2023. október 3-án, a tervezett tevékenység helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében megkerestem Sajóbábony Önkormányzat Jegyzőjét. Sajóbábony Város Önkormányzat Polgármestere 2023. október 17-én kelt Ált/2549-5/2023. számú iratában nyilatkozott a főépítész véleményét figyelembe véve, hogy Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 22/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének előírásait megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett naperőmű által igénybe veendő terület „különleges beépítésre nem szánt területek”-ként szabályozza, mely szabályozás lehetővé teszi a tervezett létesítmény megvalósítását, így ez a helyi szabályozással nem ellentétes. Felhívta a figyelmet arra, hogy a terület NATURA 2000 érintettsége miatt a környezetvédelmi hatóság és a Bükki Nemzeti Park támogató nyilatkozatát szükséges megszerezni. 16 A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet és az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségét, valamint a közleményt a tevékenység telepítési helye (Sajóbábony) szerinti Jegyző részére BO/32/07275-4/2023. számon 2023. október 3-án megküldtem közhírré tételre. Az eljárás megindítását követően a Rend. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, honlapomon, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. Sajóbábony Város Önkormányzat Jegyzője 2023. október 5-én kelt tájékoztatása szerint a közlemény 2023. október 5. napján kifüggesztésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, közterületen, valamint elektronikusan (honlap) a helyben szokásos módon. A közlemény megjelenését követően a tervezett beruházással kapcsolatban a környezetvédelmi hatósághoz a nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett. Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásai véleményezhetők, nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható, várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a a SVIP nonprofit Kft. Sajóbábony Gyártelep területén (024/241 hrsz.) tervezett naperőmű létesítése környezetvédelmi engedély nélkül megvalósítható. A Rend. 5. § (3) bekezdésének megfelelően a határozat rendelkező és indokoló részében meghatározott feltételeket a tevékenység engedélyezése során figyelembe kell venni. A kérelmet az alábbi jogszabályok figyelembevételével bíráltam el:  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,  levegőminőség védelme: a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,  földtani közeg védelme: a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,  zajterhelés elleni védelem: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a környezeti zajés rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,  hulladékgazdálkodás: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,  természet- és tájvédelmi szempontok: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010 (V. 11.) KvVM rendelet, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény.  közegészségügyi szempontból: a felszín alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban, védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c.) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 17 Korm. rendelet 10. §-a, 14. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására megjelent 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése a), b) pontja rögzíti. A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1)-(4) bekezdése és a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. §-a tartalmazza. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 99. § (1) alapján "Az építményeket és a szabadtéri tartózkodásra, munkavégzésre szolgáló területeket (pl. temetőt, közúti pihenőhelyet, helyhez kötött szabadtéri munkahelyet, sátortábor céljára kijelölt területet) a rendeltetésüknek megfelelő illemhely-használati és tisztálkodási lehetőséggel kell tervezni, megvalósítani és fenntartani.  örökségvédelmi: a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet,  földvédelmi: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 9-13. §, 15/B. §, 16-17. §. A határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, az 6. § (1) bekezdés c) pontjában, és (2) bekezdésében, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 80. § (1) bekezdés és a 81. § (1) és (4) bekezdései szerint eljárva hoztam meg. A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat rendelkező részében bemutatott létesítmény építési engedélyezési kérelmének benyújtására vonatkozik, nem az üzemeltetésére. Az eljárás az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése és az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. Jelen határozatot a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (2) bek. szerint eljárva közlöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. A döntés elleni jogorvoslatról és a keresetlevél előterjesztéséről az alábbi jogszabályhelyek figyelembevételével adtam tájékoztatást  az Ákr. 112. §, 114. § (1) bekezdése,  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (6) bekezdése,  a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdése, a 28. §-a, a 29. § (1) bekezdése, a 39. § (1) és (2) bekezdése,  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § (1) bekezdése, 18  az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,  a Kp. 39. § (6) bekezdése és az 52. § (1) bekezdése,  az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja,  a Kp. 77. §. Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint Dr. Alakszai Zoltán főispán nevében és megbízásából: Bese Barnabás főosztályvezető Kapják: 1. SVIP Nonprofit Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep külterület 024/208.) (CK 21956016) 2. Sajóbábony Város Önkormányzata (3792 Sajóbábony, Bocskai I. u. 2.) (HK: SBONKOR, KRID: 644840915) 3. Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (KÉR) 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Főosztály (BAZMKHNSZ, KRID: 312659938) 5. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6. Miskolc (HK: JH05MISKFH; KRID: 311937743) 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (JHO5MIJEOH, KRID: 623573338) 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály BAZMKHNTI, KRID: 512508939 8. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály KRID:521067758 (üi.sz.: BO/06059-2/2023.) 9-10. Iratokhoz

  

Bölcsődei dajka álláspályázat

Közzétéve: 2023-10-31 -> Márton Ferenc


SAJÓBÁBONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődéje
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Részletekért tekintse meg a kiírást! <Kattintson ide.>

  

Meghívó – Testületi ülés

Közzétéve: 2023-10-25 -> Semseyné Kovács Anita

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2023. október 31. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása. 3. Tájékoztató a szociális konyha 2023. évi munkájáról. 4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása. 5. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása. 6. Indítványok, bejelentések.Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 Az ülés időpontja:                  2023. október 31. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                          Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

 

Napirend:

  1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
  2. Helyi adó mértékek és egyéb díjak felülvizsgálata szükségességének megtárgyalása.
  3. Tájékoztató a szociális konyha 2023. évi munkájáról.
  4. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése, napirend meghatározása.
  5. Az önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, jóváhagyása.
  6. Indítványok, bejelentések.

 

Sajóbábony, 2023. október 18.               

 

Tisztelettel:

Szilva István sk.

polgármester

  

Tájékoztatás

Közzétéve: 2023-10-20 -> Semseyné Kovács Anita

  

Tájékoztatás-Rágcsálóirtás

Közzétéve: 2023-10-11 -> Semseyné Kovács Anita

Lakossági Tájékoztató! 2023. október 17. napjától Sajóbábony településén belül rágcsálóirtást végez a Barcika-Rovar Kft. A településen belül kihelyezésre kerülő rágcsálóirtó dobozokhoz hozzá nyúlni tilos és veszélyes. A rágcsálóirtó dobozok véralvadásgátló készítményt tartalmaznak, amely embere és háziállatra veszélyes lehet. A véralvadás gátló készítmény ellenanyaga a K-1 vitamin. Felelős gázmester: Hudák Péter, Telefon: 06/20 965-1612 A fent említett elérhetőségen kapnak felvilágosítást az irtásról, és a használt készítmények biztonsági adatlapjairól. Az előző években kapott rágcsálóirtó dobozok rágcsálóirtó készítménnyel történő feltöltését, illetve a rágcsálódobozok pótlását az Önkormányzat anyagilag nem finanszírozza meg a lakosság részére, ezért minden lakos a saját költségén veheti igénybe a vállalkozótól ezt a szolgáltatást. A rágcsálóirtó dobozok feltöltése 1.500.- Forint/doboz. A rágcsálóirtó új doboz, feltöltve pedig 3.500 Forint/doboz. A rágcsálóirtási igényüket a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban (3792 Sajóbábony, Bocskai u. 2.) tehetik meg, vagy a 46/549-030-as telefonszámon. Sajóbábony Város Önkormányzata

  

MEGHÍVÓ

Közzétéve: 2023-10-11 -> Ács Timea

Sajóbábony Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre. Bővebb információ az alábbi plakáton:

  

Társasházi ingatlanok bérbeadása

Közzétéve: 2023-10-06 -> Semseyné Kovács Anita

H I R D E T M É N Y Társasházi ingatlanok bérbeadására Sajóbábony Város Önkormányzata (cím: 3792. Sajóbábony, Bocskai u. 2. adószám: 15726054-2-05) Képviselő-testületének Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 10/1995. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 12. C. § alapján pályázatot ír ki a 3792 Sajóbábony Széchenyi út 3. szám alatt található társasházban 5 db összkomfortos, teljeskörűen kialakított lakás bérbeadására. A bérbeadás időtartama: határozott, 5 év A lakások bérleti díja: 800 Ft/m2/hó A bérbeadásra meghirdetett lakások címe, alapterülete, helyiségei: Emelet/ajtó Cím - Hrsz. Sajóbábony, Széchenyi út 3. Lakás alapterülete Havi bérleti díj A lakás helyiségei 1) I/3. lakás 689/42/A/3. 62,69 m2 50.152 Ft, (ötvenezeregyszázötvenkettő forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 2) I/4. lakás 689/42/A/4. 62,32 m2 49.856 Ft, (negyvenkilencezernyolcszázötvenhat forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (tusolóval), szoba, nappali szoba 3) II/8. lakás 689/42/A/8. 63,95 m2 51.160 Ft, (ötvenegyezeregyszázhatvan forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 4) II/9. lakás 689/42/A/9. 62,72 m2 50.176 Ft, (ötvenezeregyszázhetvenhat forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (káddal), szoba, nappali szoba 5) II/10. lakás 689/42/A/10. 62,19 m2 49.752 Ft, (negyvenkilencezerhétszázötvenkettő forint) előszoba, konyha-étkező, közlekedő folyosó, külön mosdó, fürdőszoba (tusolóval), szoba, nappali szoba Minden lakás külön, egyedi mérőórával (víz, gáz, áram) illetve konyhabútorral, redőnnyel és szúnyoghálóval felszerelve kerül átadásra. A társasházban a földszinten kialakított közös tároló helyiség babakocsi, kerékpár tárolására alkalmas. A pince szinten további tároló helyiség bérelhető. Az ingatlan előtt parkolási lehetőség biztosított. A lakások megtekintése: a Polgármesteri Hivatalban telefonon (46/549-030) vagy személyesen történő előzetes regisztrációt követően 2023. október 12. (csütörtök) 08-17 óra között. Bérbeadás feltételei: a pályázó • legalább érettségivel és • a pályázat benyújtását megelőzően legalább 6 hónap folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik. • nagykorú, és családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem – az együtt költöző családtagok jövedelemét is figyelembe véve – eléri vagy meghaladja a szociális vetítési alap négyszeresét, (114.000.- Ft/fő) egyedül élő esetében a szociális vetítési alap nyolcszorosát (228.000.- Ft) • az Önkormányzat és intézményei felé semmilyen tartozása nincs, • 50.000, - Ft szerződéskötési biztosítékot a versenytárgyalás előtt, a pályázati hirdetményben foglaltak szerint befizette. 2 Nem létesíthető lakásbérleti jogviszony: azzal a személlyel, • aki Sajóbábony város közigazgatási területén lakástulajdonnal rendelkezik, • akinek vagy a vele együtt költöző családtagjának önkormányzati tulajdonú lakásra bérleti jogviszonya áll fenn, kivéve az átmeneti elhelyezésre vonatkozó bérleti jogviszonyt. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban kell benyújtani, a hirdetményben megjelölt kérelem nyomtatványon, melyhez csatolni kell: • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatok kezeléséhez hozzájárul. • a legalább 6 hónap folyamatos munkaviszonyt és jövedelmét igazoló dokumentumokat, • az iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, • igazolást, hogy az önkormányzat és intézményei felé semmilyen tartozása nincs, • nyilatkozatot arról, hogy Sajóbábony város közigazgatási területén rendelkezik-e lakástulajdonnal. A pályázaton csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőig, a szükséges igazolásokkal, nyilatkozattal hiánytalanul benyújtotta. A pályázat benyújtásának helye: • postai úton Sajóbábony Város Önkormányzata címére (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.) kell megküldeni vagy • lezárt borítékban a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. II. emelet) titkárságán lehet leadni. A borítékra minden esetben rá kell írni „Pályázat – Társasházi lakásbérlés” A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 24. (kedd) 12,00 óra A határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. Szerződéskötési biztosíték összege: 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint, melyet legkésőbb 2023. október 24. (kedd) 12,00 óráig a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal pénztárában történő befizetéssel vagy Sajóbábony Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734004-15349112-00000000 számú számla számára történő átutalással kell letétbe helyezni. A szerződéskötési biztosíték összege a szerződést kötő pályázó esetében a lakbérbe beszámításra kerül. A versenytárgyalás végén a nyertest és a második helyezettet, sorsolás esetén a pályázók sorrendjét és a nyertes pályázót kell kihirdetni és az általuk befizetett szerződéskötési biztosíték összegét a bérleti szerződés megkötéséig letétben kell tartani, többi pályázó esetében visszafizetésre kerül. A versenytárgyalás helye: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 2. em. A versenytárgyalás ideje: 2023. október 26. (csütörtök) 9,00 óra A versenytárgyaláson az vehet részt, aki: • kérelmét és a szükséges igazolásokat az előírt határidőben benyújtotta, • a szerződéskötési biztosíték befizetését igazolja. A versenytárgyalást a Polgármesteri Hivatal folytatja le, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni. A pályázók személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján vehetnek részt a versenytárgyaláson. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Több pályázó esetén Amennyiben egy lakásra több pályázat érkezik, úgy a versenytárgyalást az nyeri meg és az köthet a lakásra bérleti szerződést, aki pályázati felhívás szerinti lakbér megfizetését a legtöbb hónapra - amely maximum 6 hónap lehet - előre egy összegben a szerződéskötéssel egyidejűleg vállalja. A lakbér megfizetésére vonatkozó több azonos ajánlat esetén: Sorsolással kell megállapítani a pályázók sorrendjét, és a nyertes pályázót. 3 Amennyiben a versenytárgyalás nyertese – neki felróható okból – visszalép, úgy az általa letétbe helyezett szerződéskötési biztosítékot elveszíti. Ebben az esetben a bérbeadó jogosult a második helyezett pályázónak a bérleti szerződés megkötésére 5 napon belül ajánlatot tenni, aki – neki felróható okból történő – visszalépése esetén az általa letétbe helyezett szerződéskötési biztosítékot szintén elveszíti. A versenytárgyalást akkor is eredményesnek kell tekinteni, ha a tárgyaláson csak egy pályázó jelenik meg. Új pályázati hirdetményt kell a Polgármesteri Hivatalnak közzétenni, ha • valamennyi pályázó visszalép a szerződéskötéstől, • a versenytárgyalás eredménytelen. A bérleti szerződés megkötése: A bérleti szerződést a pályázat nyertesével 8 napon belül kell megkötni. A szerződés határidőben történő megkötése esetén a második helyezett pályázó részére a szerződéskötési biztosíték összegét haladéktalanul vissza kell fizetni. Óvadék összege: A szerződés megkötésének további feltétele az óvadék megfizetése, melynek mértéke a bérleti díj kétszeresének megfelelő összeg. A bérleti jogviszony megszűnésével egyidejűleg az óvadék igénybe nem vett összegét a bérlő részére kamatmentesen vissza kell fizetni. A lakásokat a bérlők előreláthatólag 2023. december 1. napjától vehetik birtokba. Egyéb tudnivalók:  az elnyert bérleti jog tovább nem adható,  a bérbeadó kizárólag a nyertes pályázóval köt bérleti szerződést,  a bérleti díj összege nem tartalmazza a közüzemi díjakat és közös költséget. Sajóbábony Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánítására, az ingatlan bérbeadásától való elállásra. Amennyiben a versenytárgyalást eredménytelenné nyilvánítja vagy a bérbeadási szándékától eláll, az 50.000 Ft szerződéskötési biztosíték a befizető részére visszafizetésre kerül. A lakások bérbeadásáról bővebb felvilágosítás kérhető a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban az alábbi telefonszámon: 46/549-030. A pályázati adatlap letölthető Sajóbábony Város Önkormányzata honlapjáról, (www.sajobabony.hu), vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjétől (3-as ajtó). Sajóbábony, 2023. október 05. dr. Szilva István polgármester sk. Kifüggesztés dátuma: 2023. október 06.

 

 

A társasházi ingatlanok bérbeadására vonatkozó kérelem elérhető itt.

  
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support