2024. április 13. szombat. Ma Ida, holnap Tibor ünnepli a névnapját.

   

Pályázati felhívás-Intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)

 Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete                a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022.08.16 - 2027.08.15.-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              Pályázati feltételek: •     Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség, •     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •     legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat •     pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség •     büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (közalkalmazotti jogviszony esetén) •     magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, •     magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •     bölcsőde és konyha vezetésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •     végzettséget igazoló okiratmásolatok, •     kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel •     szakmai önéletrajz •     a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentum másolatok •     nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn •     nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről •     vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések •     nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •     nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát •     nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását •     nyilatkozat arról, hogy az Nkt. 63/B.§ (1) bekezdés d) pontja alapján kéri-e a pályázati eljárás során a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai ajánlását A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilva István polgármester nyújt, a 0646/549-030 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •     Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált/1250/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. •     Személyesen: a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal titkárságán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A véleményezési eljárást követően Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •     Sajóbábony Város Önkormányzata honlapján - 2022. május 2. •     Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. május 2. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontja alapján megállapított vezetői pótlék, a 16. § (11) bekezdés szerinti ágazati szakmai pótlék az irányadó. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 2. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022.08.16 – 2027.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.        

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség,
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 •         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 •         büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (közalkalmazotti jogviszony esetén)
 •         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 •         magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         bölcsőde és konyha vezetésében szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         végzettséget igazoló okiratmásolatok,
 •         kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel
 •         szakmai önéletrajz
 •         a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentum másolatok
 •         nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 •         nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
 •         vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
 •         nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •         nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását
 •         nyilatkozat arról, hogy az Nkt. 63/B.§ (1) bekezdés d) pontja alapján kéri-e a pályázati eljárás során a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai ajánlását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilva István polgármester nyújt, a 0646/549-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált/1250/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.
 •         Személyesen: a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal titkárságán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A véleményezési eljárást követően Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Sajóbábony Város Önkormányzata honlapján – 2022. május 2.
 •         Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2022. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontja alapján megállapított vezetői pótlék, a 16. § (11) bekezdés szerinti ágazati szakmai pótlék az irányadó.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 2.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support