Akadálymentes változat

2022. június 30. csütörtök. Ma Pál, holnap ünnepli a névnapját.

Tájékoztatás-Nyári szünidei gyermekétkeztetés

Közzétéve: 2022-05-18 -> Semseyné Kovács Anita

Tájékoztató Nyári szünidei gyermekétkeztetésről Tisztelt Szülő, törvényes képviselő! Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/A. § és 13/B. § előírja a települési önkormányzat számára, hogy szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítsa. Akinek gyermeke tekintetében a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet május 1. napján fennáll Sajóbábony Város Önkormányzata a nyári szünidei gyermekétkeztetést a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhájáról az étel elvitelével biztosítja. Kérem a szülőket, hogy gondoskodjanak ételhordó beszerzéséről, folyamatosan ügyelve annak megfelelő állapotára és tisztaságára. 2021/2022. tanév rendjéről szóló az emberi erőforrások minisztere 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelete alapján a 2021/2022. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda), a 2022/2023. tanév első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időtartama: Iskolás gyermekek részére a nyári szünet időtartama alatt: 2022. június 16. napjától (csütörtök) – 2022. augusztus 22. napjáig (hétfő,utolsó szünidei étkezési nap) 43 munkanap Óvodások részére az óvoda zárva tartása alatt 2022. július 04. napjától (hétfő)- 2022. július 15. napjáig (péntek) kivéve 2022. július 18. (hétfő) – 2022. július 22. (péntek) terjedő időszakot, amikor a konyha zárva tart. Az ebéd elvitelének helyszíne: Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhája. (3792 Sajóbábony, Széchenyi 1 fsz.1) Az elvitel időpontja: 11:30 és 13:00 óra között. Ha változás következik be az ebéd elvitelével kapcsolatban kérem a konyha felé jelezze. Amennyiben szülő vagy törvényes képviselő a nyári szünidei étkeztetést a nyári szünet ideje alatt igénybe kívánja venni gyermeke részére úgy a nyilatkozatot 2022. június 03 (péntek) napjáig, kell benyújtani Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Konyhája Vezetőjéhez. (Sajóbábony, Széchenyi 1 fsz.1.) A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkeztetést. Sajóbábony, 2022. május 12. Király Gáborné sk. JegyzőTisztelt Szülő, törvényes képviselő!

Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.  §-a,  valamint  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és  az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet 13/A. § és 13/B. § előírja a települési önkormányzat számára, hogy szünidei gyermekétkeztetés Bővebben »

  

GYERMEKNAP

Közzétéve: 2022-05-05 -> Ács Timea

Május 28-án Gyermeknapot tartunk! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Gyere és érezd jól magad a Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár által szervezett programokon!

Bővebb információ az alábbi plakáton:

 

  

Pályázati felhívás-Intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)

Közzétéve: 2022-05-02 -> Semseyné Kovács Anita

 Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete                a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony              Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2022.08.16 - 2027.08.15.-ig szól. A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint. Költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső kontrollrendszeréért. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.              Pályázati feltételek: •     Főiskola, az Nkt. 67. § (1) bekezdés alapján felsőfokú iskolai végzettség és a Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott óvodapedagógus szakképzettség, •     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, •     legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat •     pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség •     büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (közalkalmazotti jogviszony esetén) •     magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, •     magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: •     bölcsőde és konyha vezetésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •     végzettséget igazoló okiratmásolatok, •     kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel •     szakmai önéletrajz •     a pályázati feltételeknek való megfelelés igazolását szolgáló dokumentum másolatok •     nyilatkozat, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn •     nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről •     vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések •     nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul •     nyilatkozat arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó anyagát •     nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását •     nyilatkozat arról, hogy az Nkt. 63/B.§ (1) bekezdés d) pontja alapján kéri-e a pályázati eljárás során a Nemzeti Pedagógus Kar szakmai ajánlását A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szilva István polgármester nyújt, a 0646/549-030 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •     Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált/1250/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. •     Személyesen: a Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal titkárságán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A véleményezési eljárást követően Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •     Sajóbábony Város Önkormányzata honlapján - 2022. május 2. •     Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2022. május 2. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (5a) bekezdés g) pontja alapján megállapított vezetői pótlék, a 16. § (11) bekezdés szerinti ágazati szakmai pótlék az irányadó. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon szerezhet. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 2. Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Bővebben »

  

Tájékoztatás-Kormányablakbusz

Közzétéve: 2022-04-28 -> Semseyné Kovács Anita

HÁZHOZ VISSZÜK AZ ÜGYINTÉZÉST WWW.KORMANYABLAK.HU 2022. május 5. (csütörtök) 9.00 - 12.00 SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. INTÉZHETŐ ÜGYEK: Többek közt a lejárt okmányok cseréje, például  személyi igazolvány  útlevél  jogosítvány  lakcím  diákigazolvány (Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.)

  

Meghívó-Testületi ülés

Közzétéve: 2022-04-14 -> Semseyné Kovács Anita

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés időpontja: 2022. április 26. (kedd) 10.00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Sajóbábony, Bocskai u. 2.) Napirend: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről. 2. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról. 3. Étkezési térítési díj és intézményi térítési díj megállapítása, rendelet módosítása 4. Indítványok, bejelentések. A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére számítok. Kérem, esetleges távolmaradását a 46/549-030 telefonszámon jelezni szíveskedjen. Sajóbábony, 2022. április 12. Tisztelettel: dr. Szilva István sk. polgármesterMagyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

 a Képviselő-testület rendes ülését összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés időpontja:                  2022. április 26. (kedd) 10.00 óra

Az ülés helye:                         Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

(Sajóbábony, Bocskai u. 2.)

Napirend:

 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról a két ülés között tett intézkedésekről.
 2. Tájékoztató Sajóbábony egészségügyi helyzetéről, a védőnői szolgálat munkájáról.
 3. Étkezési térítési díj és intézményi térítési díj megállapítása, rendelet módosítása
 4. Indítványok, bejelentések.

 

Sajóbábony, 2022. április 12.                            

Tisztelettel:

     Szilva István sk.

      polgármester

  

Kedves Szülők

Közzétéve: 2022-04-14 -> Juhász Judit

Visszatekintve a megvalósult családi napunkra, emlékezve a mosolygós, elégedett arcokra, kijelenthetjük, hogy mindenképpen megérte a ráfordított munka.A rendezvény elérte célját, a bevételből finanszírozni tudjuk iskolába menő gyermekeink számára az ajándék könyvet. Bővebben »

  

Tájékoztatás-Eboltási értesítő

Közzétéve: 2022-04-12 -> Semseyné Kovács Anita

Sajóbábonyban az ebek 2022. évi, kötelező veszettség elleni összevezetéses védőoltása az alábbi időpontban kerül megtartásra:Április  28.    ( csütörtök )    9  - 11  óra.  Oltás helye:  Posta melletti piacÁprilis  29.     ( péntek )     14   - 16  óra.   Oltás helye:  Ófalu, Tűzoltó szertárA fenti időpontokban: Az oltás és féregtelenítés díja:                        5000 Ft.Mikrochip-el történő jelölés:                          6000 Ft.Oltási könyv pótlása:                                        500 Ft.Az eb tartási helyén a tulajdonos kérésére végzett oltás díja: 6000 Ft.A tartási helyen történő oltási igény bejelentése: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a 46/549 -030-as telefonszámon, illetve az állatorvosnál a 06-20/437-9102-s mobilszámon.A fenti időpontokon túl a Szirmabesenyő, Déryné u. 23. sz. alatti állatorvosi rendelőben egész évben lehetőség van az ebek veszettség elleni védőoltására és mikrochip-el történő jelölésére.Az oltás elmulasztása esetén bírságot szab ki az állategészségügyi hatóság.Az eboltási regisztrációs lap letölthető itt.Sajóbábonyban az ebek 2022. évi, kötelező veszettség elleni összevezetéses védőoltása az alábbi időpontban kerül megtartásra:

Április  28.    ( csütörtök )    9  – 11  óra.  Oltás helye:  Posta melletti piac

Április  29.     ( péntek )     14   – 16  óra.   Oltás helye:  Ófalu, Tűzoltó szertár

A fenti időpontokban:

Az oltás és féregtelenítés díja:                        5000 Ft.

Mikrochip-el történő jelölés:                          6000 Ft.

Oltási könyv pótlása:                                        500 Ft.

 

Az eb tartási helyén a tulajdonos kérésére végzett oltás díja: 6000 Ft.

A tartási helyen történő oltási igény bejelentése: a Polgármesteri Hivatal Titkárságán a 46/549 -030-as telefonszámon, illetve az állatorvosnál a 06-20/437-9102-s mobilszámon.

A fenti időpontokon túl a Szirmabesenyő, Déryné u. 23. sz. alatti állatorvosi rendelőben egész évben lehetőség van az ebek veszettség elleni védőoltására és mikrochip-el történő jelölésére.

Az oltás elmulasztása esetén bírságot szab ki az állategészségügyi hatóság.

Az eboltási regisztrációs lap letölthető itt.