2024. április 23. kedd. Ma Béla, holnap György ünnepli a névnapját.

Óvoda Archive

Óvodai meghívó!

Közzétéve: 2024-04-11 -> Márton Ferenc

Bölcsődei dajka álláspályázat

Közzétéve: 2023-10-31 -> Márton Ferenc


SAJÓBÁBONYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA, BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Bölcsődéje
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Részletekért tekintse meg a kiírást! <Kattintson ide.>

Kedves Szülők

Közzétéve: 2022-04-14 -> Juhász Judit

Visszatekintve a megvalósult családi napunkra, emlékezve a mosolygós, elégedett arcokra, kijelenthetjük, hogy mindenképpen megérte a ráfordított munka.A rendezvény elérte célját, a bevételből finanszírozni tudjuk iskolába menő gyermekeink számára az ajándék könyvet. Bővebben »

Tájékoztatás-óvodai beiratkozás

Közzétéve: 2022-03-17 -> Semseyné Kovács Anita

Sajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájába a 2022/2023-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: április 25. (hétfő) 08.00-16.30 április 26. (kedd) 08.00-16.30A beíratás helye: Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.Az óvoda felvételi körzete:Sajóbábony Város teljes közigazgatási területeAz óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával.A Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodája nemzetiségi neveléssel (roma nemzetiséghez tartozó gyermekek felzárkóztatása, differenciált fejlesztése, magyar nyelven, helyi program alapján), továbbá integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekekkel is foglalkozik.Elérhetőségek:Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha (székhely)Cím: 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4.Tel.: 46/549-034E-mail: ovoda@sajobabony.huSajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájaCím: 3792 Sajóbábony, Kossuth út 46.Tel.: 46/549-035E-mail: tagovoda@sajobabony.huA beíratáshoz szükséges dokumentumok:a gyermek születési anyakönyvi kivonata,a gyermek lakcímkártyája, TAJ kártyája,a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája,sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény,a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.Az óvodában a 2022/2023-es nevelési év 2022. szeptember hó 1. napjától 2023. augusztus hó 31. napjáig tart.Az óvodai jogviszony létesítésének napja: szeptember 1.Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2022. augusztus hó 31. napjáig a harmadik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt vennie.A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését.A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapjánAz a szülő vagy törvényes képviselőaki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulasztszabálysértést követ el.Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott szabálysértés miatt szabálysértési felelősségre vonásnak egy nevelési évben, egy tanítási évben egyszer van helye.Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.Azon gyermekek számára, akik 2022. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodavezető 2022. május hó 26 napjáig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.Sajóbábony, 2022. március 16.  Király Gáborné sk.       jegyzőSajóbábony Város Önkormányzata értesíti a Kedves Szülőket, hogy az általa fenntartott Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha, valamint a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda Pitypang tagóvodájába a 2022/2023-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja:

2022. április 25. (hétfő) 08.00-16.30

2022. április 26. (kedd) 08.00-16.30

A beíratás helye:

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha

3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. Bővebben »

Pályázati felhívás- pedagógiai asszisztens

Közzétéve: 2022-02-10 -> Semseyné Kovács Anita

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha             a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű tartósan távollévő helyettesítésére , várhatóan 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony             Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, és az intézmény Pedagógiai Programjának megfelelően. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.             Pályázati feltételek: •     Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens, •     magyar állampolgárság •     cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: •     Önéletrajz •     Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, •     90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, •     a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 25. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 46/549-034 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: •     Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-43/2022. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens. vagy •     Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül •     Személyesen: Juhász Judit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. . A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokról az intézményvezető, a munkáltatói jog gyakorlójaként a személyes meghallgatást követően dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a felhívásnak nem megfelelő pályázatot eredménytelennek minősítse, a pályázatot eredménytelennek tekintse, ne vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •     www.sajobabony.hu - 2022. február 10. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 10. A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére. Bővebben »

Pályázati felhívás – kisgyermeknevelő

Közzétéve: 2020-10-20 -> Jelcs Zita

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 	határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: 	Teljes munkaidő A munkavégzés helye: 	Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Kossuth út 59. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 	0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása. Illetmény és juttatások: 	Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 	jogállásáról szóló 	1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: • Középfokú képesítés, kisgyermeknevelő, • magyar állampolgárság • büntetlen előélet • cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Szakmai önéletrajz • Végzettséget,képzettséget igazoló okiratok másolata • Erkölcsi bizonyítvány • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul mind a Kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje:	2020. november 3. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Judit nyújt, a 70/882-8696 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: 	• Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha címére történő megküldésével (3792 Sajóbábony, Erkel Ferenc út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-253/2020. , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. 	• Elektronikus úton Juhász Judit részére a ovoda@sajobabony.hu E-mail címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat három tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerülhet sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek. A nyertes pályázó személyéről az óvodavezető dönt. A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 6. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: •	 www.sajobabony.hu - 2020. október 19. •	 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Sajóbábony Város Önkormányzata munkavállalóit az alábbi plusz juttatásokban részesíti: keresetkiegészítés, cafeteria, munkaruha,, jutalom, stb. A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. október 19.Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha kisgyermeknevelő munkakör betöltésére. Bővebben »

Óvodák újranyitása

Közzétéve: 2020-05-21 -> Márton Ferenc

Tisztelt Sajóbábonyi Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet alapján 2020. május 25. napjától (hétfőtől) a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és a Pitypang tagóvoda a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben, ismét fogadja az óvodás és bölcsődés gyermekeket, az  óvodai nevelésben, illetve a  bölcsődei ellátásban való részvétel jogszabályi feltételei szerint.

Az egészséges gyermekeket a szülők további szigorítások, előírások nélkül – nem szükséges a szülő írásbeli nyilatkozata arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben – viheti a megszokott rendben az intézményekbe.

Kérem a szülőket mielőbb vegyék fel a kapcsolatot az óvodával.

Sajóbábony, 2020. május 21.

Szilva István

polgármester sk.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support